Prijímacie skúšky
Priprav sa na prijímačky spolu s nami

Prijímacie konanie na akademický rok 2018/2019
Termín podania prihlášky: 31. marec 2018

Podmienky prijatia na bakalárske štúdium
Podmienky prijatia na magisterské štúdium

Elektronická prihláška UPJŠ

Viac informácií o prijímacom konaní nájdeš na stránkach FF UPJŠ.

Prijímacia skúška na študijný program Anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku je zložená z 2 častí:

Písomná časť

Ústna časť

Písomná časť testuje tvoju slovnú zásobu a schopnosť vytvárať logicky a sémanticky súdržné celky v angličtine a francúzštine. Rozsah vedomostí je vymedzený učebnými osnovami pre gymnáziá a úroveň je podobná maturitnej skúške.

Ústna časť overuje schopnosť aktívne využiť slovnú zásobu v konverzácii a celkovú súdržnosť a správnosť ústneho prejavu. Bude výborné, ak budeš mať znalosti o anglofónnych a frankofónnych spoločnostiach a kultúrach.

Na prijímacej skúške môžeš získať dokopy 100 bodov, ktoré sú rovnomerne rozdelené na štyri časti: angličtina písomný test (25%), angličtina ústny test (25%), francúzština písomný test (25%) a francúzština ústny test (25%).

Ako uchádzač by si mal ovládať oba jazyky na úrovni aspoň B1+.